KUNSTNARHOTELLET i Telemark

Nutheims historie

Det blei bygd ny veg austover mot Kongsberg i 1860-åra. Midt i stigninga blei ein nesten laga ein 180 graders sving med stikkveg til Åmotsdal. Her vart ein naturleg stad å byggje skysstasjon og herberge. I 1877 kunne turistar stoppe i "Svingen" (Nutheim) og få seg mat og losji.
Det utvikla seg eit lite handelssentrum rundt svingen, med gardsdrift, landhandel, bakeri, revagard, hotell, skysstasjon og slakteri.
Fru Thommesen eigde Nutheim nokre få år i byrjinga av 1900-tallet. Ho annla hagen nedanfor hotellet, med andedam, grusgangar, prydbuskar. Det var i denne tida at kunstnerane tok til å oppdage naturen i Flatdal og omkringliggjande bygder. 

Mykje av det nasjonale folkeminnestoffet vårt blei samla i Telemarksbygdene på slutten av 1800-talet. Dette var noko av grunnen til at kunstnerar hit. Dei søkte «det ekte» og «det særeigne norske». 

Fra rundt 1900 og framover fann mange av no kjende norske kunstnerar vegen til Telemark og Nutheim. Etter vintrar i utlandet ønskte mange av dei å praktisere på heimleg grunn. På Nutheim fann dei inspirasjon, kollegialt felleskap og ikkje minst ei hyggeleg atmosfære. Henrik Sørensen og Thorvald Erichsen vitja oss under den fyrste verdenskrigen, og i åra etterpå kom ein straum av andre som ville oppleve miljøet rundt kunstnarhotellet i Telemark. I 40-åra kom mellom anna Erik Werenskiold, Kai Fjell, Rudolph Thygesen, Willi Middelfart, Anita Greve, Johannes Rian, Harald Dahl, Åge Storstein, Harald Kihle, Charles W. Strøm og Dagfinn Werenskiold.

Kombinasjonane av trollbindande natur, sagn og myter, og dei ulike ljosvirkningane er ei spesiell inspirasjonskjelde for det som arbeider her. Straumen av kunstnerar heldt fram og fleire fekk seg plassar i området; John Anker, Eva Bull Holte, Arne Strømme, Kai Fjell og Eystein Sigurdson.

I 1946 kom også kunstnarbrørne Erlend og Terje Grøstad til Nutheim. Her fann dei kvar si syster, som dei seinare skulle koma til å gifte seg med. Femti år seinare skulle brørne også ta imor kongens fortenestemedalje i gull, for det kunstnariske virke sitt i Telemark. Terje Grøstad bygde seg eit atelier på nedsida av vegen, og etablerte seg som norsk grafikar og kyrkjekunstnar. Erlend og Anne Grøstad tok over drifta av hotellet i 1957. 
I 1962 starta Erlend opp målarskulen, og flytta Hjartdal gamle prestegard til Nutheim. Erlend og Anne dreiv staden i 50 år, og har blitt heidra for engasjementet sitt for vedlikehald, kunst og kulturformidling. 

 

Bilethoggar Ellen Grøstad fører familiearven vidare, og driv no hotellet saman med dotter si Solveig.